Malakai + Co // Family Session // Downtown Athens, GA